27 Nisan 2014  Pazar

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

İŞ DÜNYASI İLE İŞ BİRLİĞİ VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Akdeniz Üniversitesi İş Dünyası ile İş Birliği ve Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacını, faaliyet alanlarını, organlarını, organların görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik Akdeniz Üniversitesi İş Dünyası ile İş Birliği ve Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik,  4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14’üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)Araştırmacı: Akdeniz  Üniversitesi  öğrencilerini,  öğretim elemanlarını ve diğer çalışanlarını,

b) Ar-Ge: Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerini,

c) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

ç) Merkez (AKİŞMER TTM): Akdeniz Üniversitesi İş Dünyası ile İş Birliği ve Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkez Müdürünü,

e) Müdür Yardımcısı: Merkez Müdür Yardımcısını,

f) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,

g) Ulusal Projeler: Ulusal kuruluşlar tarafından desteklenen iç kaynaklı projeleri,

ğ)Uluslararası Projeler: Avrupa Birliği fonlarından desteklenenler dâhil tüm dış  kaynaklı  projeleri,

h) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Organları ve Görevleri 

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; Üniversite ile İş Dünyası arasında var olan iş birliğini izlemek, değerlendirmek, yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmalar yapmak, yeni iş birliği modelleri geliştirmek, üniversite birimleri arasında iş dünyası ile iş birliği konusunda koordinasyonu sağlamak, Üniversitedeki Ar - Ge faaliyetlerini teşvik ederek bu faaliyetleri nitelik ve nicelik yönünden arttırmak, bu tür faaliyetler sonucunda  Üniversitede üretilen bilgileri sanayinin kullanımına sunarak bu bilgilerin ticarileşmesini sağlamak, araştırmacılar ile sanayi arasında köprü görevi görerek Üniversite - Sanayi iş birliklerine aracılık etmek, bu kapsamda proje desteklerine dair danışmanlık hizmeti sunmak ve özellikle bölgesel düzeyde inovasyona dayalı bir ekosistemin oluşmasına yönelik  çalışmalar yürütmek, araştırmacıların girişimcilik faaliyetlerini destekleyerek toplumsal refaha katkıda bulunmaktır.

Merkezin Faaliyet Alanları

MADDE 5 – (1) Merkez, belirtilen amaçları çerçevesinde aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Merkezin ihtiyacı olan nitelikli elemanların yetiştirilmesini sağlamak,

b) Araştırmacı ve sanayici havuzu veri tabanlarını oluşturmak ve güncellemek,

c) Üniversite bünyesinde mevcut araştırma laboratuvarları, araştırma - uygulama merkezleri ve benzer nitelikteki diğer birimler arasındaki ilişkileri düzenlemek,  Ar - Ge imkânlarının birimler arasında ortak kullanıma açılmasını sağlamak,

ç) Özellikle sanayi firmaları bünyesinde uygulama, staj gibi olanaklar sunarak araştırmacıların projelerine ve tezlerine destek olmak,

d) Araştırmacıların, Ar-Ge faaliyetlerini yürütürken karşılaşabileceği bürokratik sorunları çözmesine yardımcı olarak bu faaliyetlerin hızını ve verimliliğini artırmak, e)Araştırma sonuçlarının inovasyona dönüştürülmesine yardımcı  olmak, araştırma sonuçlarını iş dünyasına duyurmak,

f) Amaçları doğrultusunda ve faaliyet alanına giren konularda, kurs, sertifika programı gibi eğitimler düzenlemek,

g) Amaçları doğrultusunda ve faaliyet alanına giren konularda seminer, sempozyum, çalıştay, kongre, konferans ve benzeri ulusal ve uluslararası  etkinlikler düzenlemek,

ğ) Amaçları doğrultusunda ve faaliyet alanına giren konularda, yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer üniversiteler, dernekler, vakıflar, odalar ve şirketler dâhil, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla  Üniversite adına iş birliği protokolleri yapmak, iş birliği yürütmek, bilgi alışverişinde bulunmak ve ileri teknoloji projeleri için finans kaynakları teminine çalışmak,

h) Araştırmacılara ulusal ve uluslararası araştırma fonları  ve  çağrılar hakkında bilgi sunmak, fon kaynaklarına erişim, ortak bulma, proje oluşturma ve geliştirme, hazırlama, bütçeleme, başvuru ve yürütülmesi hakkında danışmanlık sunmak,

ı) Araştırmacılar ile sanayi kuruluşlarını ortak Ar-Ge projeleri yürütmeye teşvik etmek, eşleştirmek, ortak Ar-Ge sözleşmelerinin yapılmasına aracılık etmek, bu sözleşmelerin yürütülmesini gözetmek ve olası sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek,

i) Araştırmacılar tarafından yapılan tüm proje başvuruları ile kabul edilen projelerin ve yine Araştırmacılar veya Üniversite tarafından tescil başvurusu yapılan ve tanınan fikri mülkiyet haklarının kaydını tutmak ve izlemek, buna ilişkin Üniversitenin ve diğer kurumların veri tabanlarından yararlanmak ve bunların gelişmesi amacıyla bilgi girişi konusunda katkı sağlamak,

j) Amaçları doğrultusunda ve faaliyet alanına giren konularda Üniversite adına ortaklık, hizmet ve danışmanlık sözleşmeleri yapmak ve yapılmasına aracılık etmek,

k) Üniversitenin fikri mülkiyet hakları politikasını oluşturmak ve yürütmek,

l) Ticarileşme potansiyeli bulunan projeleri ve fikri mülkiyet varlıklarını seçmek, bunlara dair iş modellerini ve planlarını hazırlamak veya hazırlanmasına yardımcı olmak, fikri mülkiyet koruma süreçlerinde maddi destek sağlamak, bu süreçlerle ilgili danışmanlık sunmak, araştırma sonuçlarını ve fikri mülkiyet haklarını tanıtmak,

m) Patent, marka, ıslahçı hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarının Üniversite adına tescili işlemlerinin takibi, bunlar üzerinde üçüncü kişilere lisans dâhil çeşitli sözleşmesel haklar tanımak,

n) Araştırmacılar için girişimciliği teşvik etmek, bu amaçla başta Antalya Teknokent A.Ş. olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, şirketleşme faaliyetlerine yönelik destek ve danışmanlık hizmetleri sunmak,

o) Amaçları doğrultusunda ve faaliyet alanına giren konularda yarışma düzenlemek, ödül vermek.

(2) Merkez, yukarıda belirtilenler dışındaki faaliyetleri, amaçları doğrultusunda olmak kaydıyla, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayı ile yapabilir. Merkezin organları ve görevleri

MADDE 6 – (1) Merkezin Organları Şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten ve bir bilim dalında doktora yapmış, Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından, Yönetim Kurulu tarafından aday gösterilir ve Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir.

(2) Süresi biten Müdür, tekrar görevlendirilebileceği gibi, haklı  nedenler bulunması durumunda, bu nedenler kendisine de bildirilmek kaydıyla, bu sürenin tamamlanması  beklenmeden Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör kararıyla görevinden alınabilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden  Üniversiteye karşı sorumludur.

(3) Müdür, faaliyetlerinde kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin amaçları kapsamında faaliyet gösterebilecek yetkinlikteki  öğretim elemanları  arasından Müdür Yardımcısı görevlendirebilir.

Müdürün Görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yürütmek,

b) Organların faaliyetlerini planlamak ve uyumlu işleyişlerini sağlamak,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya  çağırmak, toplantıya başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

ç) Merkezin stratejisini ve  çalışma planlarını  hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayını alarak Rektöre sunmak,

d) Merkezin finans kaynaklarını geliştirmek ve bu kaynakların Merkezin amaçları doğrultusunda kullanımını sağlamak, e) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını Yönetim Kuruluna sunmak,

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslamalı olarak hazırlamak ve Yönetim Kurulunun uygun görüşünü alarak Rektörlüğe sunmak,

g) Danışma Kurulunu toplantıya  çağırmak, toplantı sonuçlarını  derleyip değerlendirilmek  üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu

Müdür dâhil dokuz kişiden oluşur. Müdür dışındaki diğer  üyeler, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili, Üniversitede tam gün çalışan, en az biri İktisadi ve İdari Bilimler, biri Hukuk, biri Mühendislik, biri Temel Bilimler (fizik, kimya, biyoloji ve benzeri), biri Ziraat ve biri Sağlık Bilimleri alanından Müdürün önereceği iki kat öğretim elemanı aday arasından Rektör tarafından seçilerek iki yıl için görevlendirilir.

(2) Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, süreyi doldurmak üzere yenileri aynı usulle görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir kez ve en az beş üyeyle toplanır. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Kararlar, en az beş üyenin olumlu oyu ile alınır. Oylama açık usulle yapılır ve oy eşitliği halinde Müdürün oyu esas alınır.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün, bu Yönetmelikte  öngörülen sürede toplantıya  çağrı  yükümlülüğünü  yerine getirmemesi durumunda, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin çağrısı üzerine toplanabilir.

(5) Mazeretsiz üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği düşer.

Yönetim Kurulunun Görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin üst düzey takibi ve gözetimi,

b) Merkezin stratejik planını inceleyip onaylamak,

c) Merkezin iç yapılanmasına ilişkin kararları almak,

ç) Merkez personelinin görev tanımlarını belirlemek,

d) Merkezin personel ihtiyacını Rektörlüğe bildirmek,

e) Müdür tarafından hazırlanacak program ve bütçe önerilerini incelemek, karara bağlamak,

f) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını inceleyerek Rektörlüğe sunulmak üzere onaylamaktır.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; ilgili öğretim elemanları, ilgili kurum temsilcisi ve diğer ilgili kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kişilerden oluşur. Bu Kurula Müdür, Müdür Yardımcısı  ve Yönetim Kurulu üyeleri de katılırlar. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından haklarında Kurul üyeliğinden çıkarılmalarına dair karar alınmadığı  veya kendi istekleri doğrultusunda  üyelikten ayrılmadıkları sürece  üyelik görevini sürdürürler. Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine en az altı ayda bir toplanır.

Danışma Kurulunun Görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin stratejisinin oluşumuna katkı  sağlamak ve  çalışma  önceliklerinin belirlenmesinde Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak,

b) Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarıyla ilgili önerileri dile getirmek ve alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek, c)Bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş birliği ortamının ve inovasyon ekosisteminin oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Alt Birimler

MADDE 13 – (1) Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile, uzmanlaşmaya ve işbölümüne yönelik alt birimler kurulabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Personel İhtiyacı

MADDE 14 – (1) Akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13’üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır. Gerek görülen alanlarda hizmet alımı ile personel görevlendirilebilir.

Ekipman ve Demirbaş

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan Haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 17 – (1) 16/9/2010 tarihli ve 27701 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi İş Dünyası  ile  İş  Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür